Nawigacja

Koncepcja pracy przedszkola Procedury odbioru Dziecka Udzielanie informacji publicznych Statut Przedszkola

Nasze Prawo

Koncepcja pracy przedszkola

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz.U.z 2009 r. Nr168 poz. 1324ze zm.),
 • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ( Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526 ze zm.).

Misja

„Przedszkole przyjazne dzieciom, w którym rodzice i nauczyciele mają wspólny cel czyli tworzenie warunków do jak najlepszego wszechstronnego rozwoju dzieci. A współpraca wszystkich środowisk jest nieodzownym warunkiem osiągnięcia celu”.

Wizja

 • Nasze przedszkolaki są : spontaniczne, twórcze, wesołe i komunikatywne. Znają siebie i swoje możliwości. Przygotowane do podjęcia trudów kolejnego szczebla edukacji, potrafią poradzić sobie w każdej sytuacji, z sukcesem rozwiązują problemy nie zrażając się porażkami.
 • Przedszkole zapewnia opiekę i wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Wspomagane prowadzonymi na wysokim poziomie zajęciami dydaktycznymi dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich zdolności. Stymulowane do twórczego działania przyswajają ważne wiadomości przydatne w życiu dorosłego człowieka.
 • Nauczyciele znając potrzeby i zainteresowania dzieci zapewniają każdemu wychowankowi podmiotowe traktowanie i dbają o jego wszechstronny rozwój. Życzliwa i pogodna atmosfera pracy pozwala na samorealizację także nauczycielom, którzy poszukując innowacyjnych rozwiązań ciągle doskonalą swoje umiejętności.
 • Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, zwracając uwagę na ich potrzeby i oczekiwania. Wspólne zaangażowanie rodziców i nauczycieli jest podstawą do osiągnięcia optymalnych wyników wychowawczych, a jednocześnie tworzy przyjazną atmosferę w której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.
 • Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, sale wyposażone w nowoczesny sprzęt, pomoce, zabawki, bezpieczny plac zabaw zachęcający do zabawy i zaspokajający potrzeby ruchowe dzieci – wszystko to dopełnia działania dydaktyczno – wychowawcze i wpływa na końcową ocenę. Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalową, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

 

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji.

 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.

 

Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz wspiera indywidualny potencjał rozwojowy każdego wychowanka.

Respektując pięć najistotniejszych zasad wychowania przedszkolnego:

 • zasadę zaspokajanie potrzeb dziecka,
 • zasadę aktywności,
 • zasadę indywidualizacji,
 • zasadę organizowania życia społecznego,
 • zasadę integracji ( jednolity proces wychowania i edukacji.
 1. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

 

Wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka w przedszkolu odbywa się poprzez:

 • modyfikację realizowanych programów,
 • modyfikację planów miesięcznych,
 • konstruowanie zajęć według zasady indywidualizacji wymagań,
 • indywidualnego wspomagania dzieci,

 

 1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Prowadzone w przedszkolu zajęcia zapewniają realizację podstawy programowej, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe i metodyczne.

Przedszkole posiada system diagnozujący oparty na obserwacji pedagogicznej, która ma na celu rozpoznanie potrzeb i możliwości oraz zainteresowań podopiecznych.

 1. Dzieci są aktywne.

 

Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia rozwój zainteresowań m.in. artystycznych, czytelniczych, przyrodniczych, dotyczących tradycji regionu oraz wspomaga rozwój talentów dzieci poprzez uczestnictwo w konkursach między przedszkolnych oraz uroczystościach na terenie przedszkola.

Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowane tradycje własne. Kalendarz wydarzeń przedszkolnych i uroczystości pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi.

 

Nasze tradycje to m.in.:

 

 • Sprzątanie świata z okazji Dnia Ziemi,
 • Spotkanie z Mikołajem i Górnikiem,
 • Bal Karnawałowy,
 • Dzień babci i dziadka,
 • Dzień mamy i taty,
 • Pożegnanie starszaków,

Realizujemy programy ogólnopolskie promujące ekologię i zdrowy tryb życia, 

 • Kubusiowi Przyjaciele natury,
 • Mamo, tato wolę wodę,
 • Akademia Aquafresh
 • Czyste powietrze wokół nas

 

 1. Respektowane są normy społeczne.

Przedszkole szczególna wagę przywiązuje do upowszechniania zasad kultury osobistej. Umożliwia dziecku adaptację społeczną i poszerzenie kontaktów w otoczeniu. Udział w ustalaniu, a w konsekwencji respektowaniu praw i obowiązków sprzyja dojrzewaniu społeczno – moralnego. Głównym celem planowania procesów wychowawczych jest nauczenie dzieci wartości:

 • odróżnianie dobra od zła,
 • piękno,
 • prawda,
 • szacunek,
 • tolerancja,
 • miłość,
 • przyjaźń,
 • odpowiedzialność.  

 

 1. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

W wyniku zaobserwowanych problemów edukacyjnych i wychowawczych lub w wyniku deficytów rozwojowych, przedszkole udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej w toku bieżącej pracy zapewniając dzieciom udział w zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych oraz współpracy z rodzicami, poradnią psychologiczno – pedagogiczną nr 2, MOPS, policja, Sąd, Pogotowie rodzinne.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest organizowana  i realizowana w szczególności w formie: 

 • działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań dzieci, w tym dzieci zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień,
 • działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci oraz planowanie sposobów ich zaspokajania, w tym;    

- poprzez obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnozę pedagogiczną),

- zindywidualizowanie pracy z dzieckiem na obowiązkowych i dodatkowych          zajęciach edukacyjnych,

- zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,

- zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, oraz innych o charakterze terapeutycznym,

- porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli,

- działań na rzecz zorganizowanej pomocy materialnej dzieciom z rodzin        znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.      

 1. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

W przedszkolu funkcjonują zespoły:

 • ds. ewaluacji wewnętrznej,
 • ds. programu IPET
 • ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

Współpraca nauczycieli w ramach zespołów funkcjonujących w przedszkolu jest planowana, analizowana i realizowana. Na etapie planowania współpraca polega na:

 • wyborze programów na dany rok szkolny,
 • wspólnym opracowaniu rocznego planu pracy,
 • konsultowaniu z innymi nauczycielami i konstruowaniu planów miesięcznych
 • wspólnym opracowaniu planu współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
 • wyborze narzędzi do obserwacji i diagnozy przedszkolnej.
 • Wspólnie analizowane są: obserwacje, prace dzieci, dane z diagnozy przedszkolnej, sytuacje wychowawcze w grupie, opinie i informacje od rodziców zebrane podczas rozmów indywidualnych, zebrań, wspólnych uroczystości,
 • zajęcia dodatkowe, koleżeńskie, zajęcia ze specjalistami z poradni.

 

Realizowane są wspólnie przez nauczycieli:

 • działania lub pokrywające się tematyki,
 • roczny plan pracy przedszkola, program wychowawczy i profilaktyczny,
 •  organizacja imprez i uroczystości, wyjazdów.

 

 1. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.

Przedszkole systematycznie upowszechnia podejmowane działania, które konsultowane są z rodzicami. Dokonania przedszkola i jego wychowanków są znane w środowisku lokalnym. Rodzicom i organom prowadzącym, przekazywane są informacje dotyczące:

 

 • głównych założeń pracy przedszkola,
 • obszarów, na jakich skupiona będzie praca przedszkola;
 • działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych (realizowanych programach, innowacjach),
 • planowanych działaniach edukacyjnych, wycieczkach, imprezach organizowanych w przedszkolu
 • działaniach podejmowanych w celu rozwoju zawodowego nauczycieli; (szkolenia rad pedagogicznych, kursy warsztaty, seminaria, kursy kwalifikacyjne i inne),
 • współpracy z rodzicami i środowiskiem (plan współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym),
 • organizacji i zarządzaniu przedszkolem, w tym poprawie warunków lokalowych i sprzętowych placówki (planowane remonty, doposażanie sal w nowe meble, pomoce dydaktyczne, zabawki, doposażenie placu zabaw i sali gimnastycznej).

 

Ważne decyzje konsultowane są z rodzicami, którzy informowani są o tym, dlaczego podejmowane są odpowiednie działania. Kadra nauczycielska traktuje rodziców jak partnerów i na bieżąco informowani są oni o poczynaniach nauczycieli i swoich dzieci

 

 

Przedszkole jest pozytywnie postrzegane w środowisku lokalnym.

 

Przedszkole bierze aktywny udział w działaniach w środowisku; akcjach charytatywnych, zbiórkach zużytej baterii, makulatury.

Przedszkole organizuje formy doskonalenia zapraszając nauczycieli z innych przedszkoli wymieniając swoje doświadczenia oraz zdobywając nowe. Współpraca nauczycieli przedszkola i szkoły podstawowej, wpływa pozytywnie na poznanie przez dzieci murów przyszłej szkoły i bezstresowe przekroczenie jej progów. Pełna diagnoza rozwoju dziecka oraz pomoc psychologiczno - pedagogiczna wspomaga rodziców.

Przedszkole organizuje konkury zapraszając inne przedszkola, co wpływa na integrację dzieci z różnych przedszkoli.

W ramach edukacji czytelniczej, dzieci współpracują z Biblioteką przez co wdrażane są do nawyku czytania, co wpływa na rozwój emocjonalny i umysłowy dzieci. Dzieci dobrze są przygotowywane do podjęcia nauki w szkole. Oferta przedszkola jest atrakcyjna i bogata. Nauczyciele opracowują własne programy wzbogacając edukację dzieci. Założenia koncepcji są realizowane i realne.

Placówka jest poza tym szeroko otwarta dla dzieci, uwzględniająca także potrzeby i oczekiwania rodziców i środowiska, promująca zdrowie, ekologię, zapewniająca dzieciom wszechstronny rozwój ułatwiający adaptację

 

 1. Rodzice są partnerami przedszkola.

Przedszkole współpracuje z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci. Nauczyciele wskazują rodzicom możliwości rozwoju wszystkich dzieci, pomagają rodzicom w rozwijaniu umiejętności wychowawczych, służą radą i wsparciem wszystkim dzieciom, którzy doświadczają sytuacji trudnych. Przedszkole współpracuje z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci poprzez:

 

 • zapoznanie rodziców z zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi na każdy miesiąc,
 • organizowanie wystaw prac dzieci, wyjazdów, wycieczek, imprez z rodzicami,
 • udzielanie pomocy materialnej i rzeczowej,
 • prowadzenie badań przesiewowych, logopedycznych,
 • organizowanie zajęć otwartych dla rodziców,
 • bieżące przekazywanie informacji nt. sukcesów/porażek dzieci,
 • możliwość zaobserwowania dziecka podczas jego przyprowadzania/odbioru.

 

Przedszkole także wspólnie z rodzicami lub w uzgodnieniu z nimi, prowadzi działania wspierające rozwój dzieci organizując i przeprowadzając:

 

 • nieodpłatne zajęcia dodatkowe (ekologiczne, plastyczne, teatralne) prowadzone przez nauczycielki przedszkola,
 • konsultacje,
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
 • badania przesiewowe,
 • indywidualizację pracy z dzieckiem.

 

 1. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

Przedszkole rozpoznaje potrzeby i zasoby własne oraz środowiska, podejmuje inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju i promocji ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju umiejętności i zainteresowań dzieci. Nauczyciele, rodzice, partnerzy przedszkola oraz przedstawiciele organu prowadzącego podali najważniejsze potrzeby środowiska lokalnego, które przedszkole może w swoich działaniach zaspokajać:

 

 • zapewnienie dzieciom miejsca w przedszkolu,
 • przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole,
 • ochrona środowiska,
 • podtrzymywanie tradycji i patriotyzmu lokalnego,
 • integracja ze środowiskiem lokalnym,
 • poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o elementy nowatorskie i innowacyjne
 • stałe wzbogacanie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne, multimedia.
 • zwiększenie ilości miejsc i oddziałów w przedszkolu w celu zapewnienia większej liczbie dzieci opieki i edukacji przedszkolnej
 • występy dzieci podczas uroczystości przedszkolnych i środowiskowych, jasełka, konkursy, spotkania z przedstawicielami różnych profesji,
 • promocja szkoły, wymiana doświadczeń i pomysłów nauczycieli przedszkola i szkoły podstawowej

 

Współpraca przedszkola z organizacjami i instytucjami lokalnymi przynosi dla przedszkola wymierne korzyści. Dzięki tej współpracy dzieci poznają środowisko, organizacje i instytucje, ciekawych ludzi, rozwijają potrzeby otwartości, zdobywają wiedzę i umiejętności, integrują się ze środowiskiem. Nabywają umiejętności interpersonalnych, szacunku do innych ludzi i ich pracy,

 

Uczą się:

 • wrażliwości,
 • poszanowania godności osobistej,
 • tolerancji wobec innych,
 • samodzielności funkcjonowania w grupie,
 • poznają zasady ruchu drogowego,
 • poznają zasady zachowania w miejscach publicznych,
 • rozwijają sprawność ruchową,
 • poznają kulturę i tradycję,

 

 1. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.

Nauczyciele w ramach wewnętrznego nadzoru pedagogicznego monitorują, planują oraz realizują działania wychowawcze i edukacyjne. Zmiany wprowadzane do funkcjonowania przedszkola na podstawie wniosków sformułowanych z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego przyczyniają się do rozwoju placówki.

W ramach wewnętrznego nadzoru pedagogicznego corocznie prowadzona jest problemowa ewaluacja wewnętrzna.

W zeszłorocznej ewaluacji problemowej badaliśmy obszar 4 Dzieci są aktywne. Najważniejsze wnioski to:

 

 • nauczyciele organizują aktywność dzieci poprzez urozmaicanie zabaw  i uczestnictwo w nich, jak również dbają o bezpieczeństwo dzieci .
 • w swojej pracy wychowawczo - dydaktycznej nauczyciele chętnie stosują różnorodne metody i formy łączące różne rodzaje aktywności  podczas zajęć edukacyjnych przyczyniających się do wspierania aktywności dzieci na zajęciach.

 

 • nauczyciele organizując zajęcia dydaktyczne pobudzają wyobraźnię dziecka i zachęcają do aktywności poprzez różnorodne środki dydaktyczne mające na celu inspirować i przekazać treści wierszy, bajek, opowiadań,  itp.

 

 • nauczyciele organizując zajęcia dydaktyczne biorą pod uwagę rozwój dziecka i jego potrzeby.
 • dzieci mają swobodny dostęp do różnorodnej aktywności podczas zabaw samorzutnych
 • dzieci wdrażane są do samoobsługi i samodzielności w podejmowaniu różnorodnych form aktywności na rzecz własnego rozwoju.

 

 1. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

Przedszkole prowadzi wewnętrzne badania dotyczące wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. W tym celu nauczyciele śledzą losy absolwentów, analizują kroniki, prezentacje dokonań dzieci (występy artystyczne, konkursy), prace i wytwory wszelkich prac dziecięcych, wyniki nadzoru pedagogicznego, obserwacji, diagnoz, ankiet, wszyscy korzystają z nich do planowania swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej

 

W przedszkolu stworzono nauczycielom dogodne warunki do pracy własnej i przygotowywania się do zajęć poprzez m.in.: dostęp do fachowej literatury, literatury dziecięcej, płytoteki muzycznej, plansz, ilustracji, ksero, sali gimnastycznej , biblioteczki w gabinecie metodycznym, gabinetu logopedycznego.

Zapewniony jest dostęp do odpowiednich zasobów przydatnych dla rozwoju zawodowego nauczycieli (takich jak np. literatura, sprzęt, czas, finanse). Poza tym dyrektor stwarza wystarczające warunki do doskonalenia zawodowego siebie i nauczycieli, umożliwiając w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego udział w dostępnych formach doskonalenia wewnętrznego i zewnętrznego.

W celu inspirowania kreatywnych zachowań wśród nauczycieli, dyrektor stosuje pochwały na forum, nagradza za pracę i osiągane sukcesy poprzez: dodatki motywacyjne, nagrody dyrektora, zachęcanie do podnoszenia kwalifikacji. Oprócz tego dyrektor:

 

 • wspiera inicjatywy nauczycieli,
 • jest otwarty na wszystkie pomysły,
 • daje poczucie bezpieczeństwa,
 • nie podważa stanowisk nauczycieli w kontaktach z rodzicami,
 • swoje decyzje konsultuje z pracownikami,
 • zachęca nauczycieli do współpracy z innymi do rozwiązywania problemów przedszkola.

 

 

Priorytety na lata 2015/2016 – 2018/ 2019:

 

 • Aktualizacja i doskonalenie systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Promocja zdrowia i świadomości ekologicznej.
 • Budowanie skutecznego systemu współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 • Lepsza organizacja pracy zespołowej.
 • Stworzenie nowych procedur usprawniających pracę przedszkola.
 • Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy, poszerzanie jej kompetencji.

Aktualności

Kontakt

 • Miejskie Przedszkole nr 71
  ul. Michałowskiego 3
  40-748 Katowice
 • tel./fax 32 20 29 770

Galeria zdjęć

liczba odwiedzin: 641823