Nawigacja

Koncepcja pracy przedszkola Procedury odbioru Dziecka Udzielanie informacji publicznych Statut Przedszkola

Nasze Prawo

Procedury odbioru Dziecka

 

PROCEDURA

PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 71 W KATOWICACH

 

 

Podstawa prawna:

 

 • Podstawa prawna: art. 106 Kodeksu wykroczeń, art. 160 § 1, 2, 3, 4, 5 Kodeksu karnego oraz § 2 pkt.6 statutu Miejskiego Przedszkola Nr 71 w Katowicach,

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.),

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 ze zm.),

 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 287 poz. 1687).

 

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

 1. Miejskie Przedszkole Nr 71 w Katowicach jest przedszkolem publicznym.

 2. Siedziba przedszkola mieści się w budynku wolnostojącym przy ul. Michałowskiego 3 w Katowicach.

 3. Przedszkole działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 poz. 329 z 1996r. z późniejszymi zmianami)

 2. Aktu założycielskiego

 3. Statutu Miejskiego Przedszkola Nr 71

 1. Przedszkole określa szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

 

 

ZADANIA DYREKTORA

 1. Kieruje działalnością opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczną placówki.

 2. Sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju dzieci.

 3. Opracowuje harmonogramy dyżurów.

 4. Przejmuje opiekę nad dzieckiem po godz. 21ºº, gdyż w ramach nienormowanego czasu pracy, może przebywać na placówce w godzinach nocnych.

 

ZADANIA NAUCZYCIELA – WYCHOWAWCY GRUPY

 1. Sprawuje opiekę nad dzieckiem, które przebywa w grupie.

 2. Dba o jego bezpieczeństwo.

 3. Odbiera videofon i przekazuje dziecko osobie dyżurującej.

 4. Nie uwzględnia zgłoszeń telefonicznych dotyczących odbioru dziecka.

 5. Ustala kto odebrał dziecko gdy zgłasza się rodzic, a dziecko zostało wcześniej odebrane; zgodnie z procedurą (zał. 2)

 

ZADANIA OSOBY PEŁNIĄCEJ DYŻUR

 1. Przejmuje opiekę nad dzieckiem przyprowadzonym do przedszkola do godziny 9ºº.

W wypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola po godzinie 9ºº, osobą odpowiedzialną za doprowadzenie dziecka do grupy jest osoba otwierająca drzwi główne.

 1. Legitymuje nieznane osoby odbierające dziecko (personalia oraz numer dowodu osobistego). W razie niejasności nie wydaje dziecka.

 2. W razie odbioru dziecka przez innego rodzica, sprawdza czy jest wpisany w upoważnieniu.

 3. Nie uwzględnia zgłoszeń telefonicznych.

 4. Nie wydaje dzieci:

 1. osobom nie wpisanym w upoważnieniu

 2. osobom niepełnoletnim

 3. osobom nietrzeźwym

 4. osobom mającym ograniczoną władzę rodzicielską

 

ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW

 1. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola przez osobę pełnoletnią i oddawane pod opiekę osoby dyżurującej w hollu do godziny 9ºº

 2. Dziecko powinno być odbierane z przedszkola do godz. 17ºº

 3. Dziecko może być odebrane wyłącznie przez osobę pełnoletnią, upoważnioną przez rodziców i wpisaną w upoważnieniu

 4. Rodzic innego dziecka z przedszkola, który chce odebrać nie swoje dziecko musi być wpisany w upoważnieniu.

 5. Osoba odbierająca dziecko może być wylegitymowana przez personel przedszkola (dane oraz nr dowodu osobistego). W razie niezgodności z danymi zawartymi w upoważnieniu, dziecko nie zostanie wydane

 6. Od momentu przyjścia dziecka na holl, opiekę nad dzieckiem przejmuje rodzic lub osoba upoważniona do odbioru i ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka na terenie przedszkola.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

 1. Procedura postępowania na wypadek pozostawienia dziecka w przedszkolu po godz. 17ºº

 2. Procedura postępowania na wypadek konieczności ustalenia personaliów osoby, która odebrała dziecko z przedszkola.

 3. Procedura postępowania w sytuacji próby odebrania dziecka przez rodzica/prawnego opiekuna będącego pod wpływem alkoholu lub narkotyków

 

 

Załącznik nr 1

PROCEDURA POSTĘPOWANIA

NA WYPADEK POZOSTAWIENIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU PO GODZ. 17ºº

 1. Telefonujemy do rodziców, ewentualnie innych osób upoważnionych, celem poinformowania, że dziecko nadal przebywa w przedszkolu.

 2. Czekamy do godz. 18ºº

 3. Po godz. 18ºº telefonujemy na policję z prośbą o odnalezienie rodziców, opiekunów lub osób upoważnionych.

 4. Czekamy do godz. 21ºº , po czym kontaktujemy się z dyrektorem przedszkola, który przejmuje opiekę nad dzieckiem.

 5. W ostateczności, w sporadycznych przypadkach – kontaktujemy się z Izbą Dziecka.

 6. Osoby pracujące do godz. 17ºº - rezerwują czas do godz. 21ºº lub szukają zastępstwa za siebie.

 7. Na terenie przedszkola zawsze muszą przebywać dwie osoby – dla bezpieczeństwa.

 

Załącznik nr 2

PROCEDURA POSTĘPOWANIA

NA WYPADEK KONIECZNOŚCI USTALENIA PERSONALIÓW OSOBY,

KTÓRA ODEBRAŁA DZIECKO Z PRZEDSZKOLA

 

 1. Zapewniamy, że dziecko zostało odebrane przez osobę upoważnioną.

 2. Ustalamy z wychowawcą o której odebrano dziecko.

 3. Ustalamy z osobą pełniącą dyżur – kto odebrał dziecko (ustnie lub telefonicznie).

 4. W ostateczności komunikujemy się telefonicznie z rodzicem i bardzo taktownie lecz zdecydowanie przeprowadzamy rozmowę.

 

Załącznik nr 3

PROCEDURA POSTĘPOWANIA
W SYTUACJI PRÓBY ODEBRANIA DZIECKA PRZEZ RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA BĘDĄCEGO POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW

 1. Żadnemu pracownikowi pedagogicznemu lub niepedagogicznemu przedszkola nie wolno wydać dziecka osobie, którą podejrzewa o spożycie alkoholu lub narkotyków.

 2. Nauczyciel/inny pracownik jest zobowiązany w pierwszej kolejności do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa i w miarę możliwości odseparowania go od nietrzeźwego rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej do odbioru.

 3. Jeżeli osoba nietrzeźwa zachowuje się agresywnie i stwarza zagrożenie dla pracowników przedszkola i dzieci, dyrektor przedszkola lub nauczyciel ma prawo wezwać policję.

 4. O fakcie zgłoszenia się nietrzeźwego rodzica/opiekuna prawnego nauczyciel lub inny pracownik przedszkola niezwłocznie zawiadamia dyrektora przedszkola.

 5. Nauczyciel lub dyrektor powiadamia drugiego z rodziców/opiekunów prawnych o zaistniałej sytuacji i konieczności osobistego zgłoszenia się po dziecko lub zgłoszenia się osoby wcześniej pisemnie upoważnionej.

 6. Jeżeli po dziecko nie stawi się trzeźwy rodzic/opiekun prawny/osoba upoważniona, wówczas dyrektor lub nauczyciel wzywa policję.

 7. O przekazaniu dziecka do pogotowia opiekuńczego (lub innej właściwej instytucji) decyduje policja.

 8. Po zaistniałym zdarzeniu nauczyciel oraz dyrektor sporządzają notatkę służbową
  - załącznik nr 1.

 9. Po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu
  wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych
  w procedurach bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu. Ze spotkania sporządzona zostaje notatka służbowa- załącznik nr 1.

 10. Gdy sytuacja zgłaszania się rodzica/opiekuna prawnego po dziecko w stanie wskazującym
  na spożycie alkoholu powtarza się, dyrektor przedszkola pisemnie informuje policję i/lub terenowy ośrodek pomocy społecznej i/lub wydział rodzinnego sądu rejonowego.

 11. Nauczyciel, nawet po jednorazowym incydencie stawienia się nietrzeźwego rodzica/opiekuna prawnego, zobowiązany jest do bacznej obserwacji sytuacji rodzinnej dziecka i w razie potrzeby informowania pedagoga/psychologa przedszkolnego oraz dyrektora w celu podjęcia decyzji
  o kolejnych krokach.

 

Załącznik nr 1 do Procedury postępowania
w sytuacji próby odebrania dziecka przez rodzica/prawnego opiekuna będącego
pod wpływem alkoholu lub narkotyków

 

 

………..……….………

(pieczęć przedszkola)

 

Notatka służbowa

Data i godzina: ………………

Miejsce: Przedszkole ……………………………..…
 

Uczestnicy: …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

(należy wymienić wszystkich uczestników zajścia)


Przebieg zdarzenia:

W dniu …………………………… o godzinie …….… po odbiór syna/córki stawił się …………………………..………. Na podstawie obserwacji osoba pełniąca dyżur w szatni, p. ………..……………………, uznała, iż ww. osoba jest w stanie nietrzeźwym. Odmówiła wydania dziecka i zawiadomiła natychmiast dyrektora przedszkola.

Dyrektor przedszkola wezwał telefonicznie do odbioru matkę dziecka, która odmówiła natychmiastowego przyjazdu i poprosiła o wydanie dziecka ojcu. Ze względu na to, że ojciec dziecka zaczął się agresywnie zachowywać w stosunku do personelu placówki, dyrektor przedszkola wezwał policję.
Policja zabrała nietrzeźwego opiekuna na komisariat. Ostatecznie dziecko odebrała matka, która stawiła się w przedszkolu o godz. ………..…… Odmówiła jednak udzielania wyjaśnień.

 

Podpisy uczestników zdarzenia:
 

Sporządził: ……………………………

 

Aktualności

Kontakt

 • Miejskie Przedszkole nr 71
  ul. Michałowskiego 3
  40-748 Katowice
 • tel./fax 32 20 29 770

Galeria zdjęć

liczba odwiedzin: 641769