Nawigacja

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 Terminarz Regulamin rekrutacji Kryteria rekrutacji Zarządzenia Wyniki Rekrutacji

Rekrutacja

Regulamin rekrutacji

 

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

do MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 71 w KATOWICACH

na rok szkolny 2023-2024

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022r. r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek ( Dz. U. 2022 poz. 2431 ze zm.);
  • Zarządzenie nr 2942/2023 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 10 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych i innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych, klas wyższych niż klasa pierwsza szkół podstawowych, oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

 

 

§ 1

ZASADY PRZYJĘĆ

1. Do Miejskiego Przedszkola nr 71 w Katowicach przyjmowane są dzieci urodzone od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku życia.

3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

4. Dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

5. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

 

§ 2

SKŁADANIE WNIOSKÓW

1. Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola, składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej
w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. (art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.).

2. Nie złożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją, w nowym roku szkolnym, z miejsca w przedszkolu.

3. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się wyłącznie na wolne miejsca (art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm) na pisemny wniosek rodzica (art. 149 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz. U.
z 2021r. poz. 1082 ze zm.).

4. Rekrutacja dziecka do przedszkola odbywa się drogą elektroniczną, przez stronę  https://rekrutacje-katowice.pzo.edu.pl , a następnie dostarczenie podpisanego wydruku wniosku do przedszkola (art. 156 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.). Wydruk wniosku należy złożyć wyłącznie w przedszkolu wskazanym na I miejscu, w wyznaczonym terminie.

5. Data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego, data i godzina wydrukowania wniosku, data i godzina złożenia wniosku w przedszkolu oraz data i godzina zatwierdzenia wniosku nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci. 

6. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Nabór elektroniczny do wszystkich oddziałów przedszkolnych na terenie Miasta Katowice jest jednolity, jasny i społecznie sprawiedliwy.

 

§ 3

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE I KRYTERIA PRZYJĘĆ

1.Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Przedszkola. Dyrektor ustala skład komisji oraz wyznacza jej przewodniczącego (art. 157 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.).
Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy (art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.)
Dzieci przyjmowane są do przedszkola w oparciu o kryteria zawarte w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe -Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.):


1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Zgodnie z art. 131 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.) wyżej wymienione kryteria mają jednakową wartość.


2. Jeśli po tym etapie postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami bądź kandydaci uzyskali równorzędną ilość punktów, komisja rekrutacyjna przechodzi do drugiego etapu naboru. W drugim etapie naboru zgodnie z art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.) będą brane pod uwagę kryteria dodatkowe określone przez organ prowadzący:


1) dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz dzieci odroczone od realizacji obowiązku szkolnego, zamieszkałe na terenie gminy;

2) kandydat, który został poddany obowiązkowym szczepieniom ochronnym, określonym w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub też został zwolniony z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych;

3) kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, edukację szkolną w tej samej szkole lub zespole szkolno-przedszkolnym;

4) kandydat, którego oboje rodzice/rodzic pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w systemie studiów stacjonarnych, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą;

5) kandydat, którego co najmniej jeden z rodziców jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, którego zeznanie roczne za ostatni rok podatkowy zostało złożone w urzędzie skarbowym w Katowicach;

6) kandydat, który w roku szkolnym, poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja uczęszczał do żłobka.

Zgodnie z art. 131 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.) wyżej wymienione kryteria mają różną wartość.
 

§ 4

WARUNKI I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE USTALONYCH KRYTERIÓW

1. Zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.) dokumentami, jakie należy dołączyć do wniosku składanego u dyrektora przedszkola potwierdzającymi kryteria, o których mowa § 3 ust. 2 są odpowiednio:


a. dla kryterium określonego w pkt.1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b. dla kryterium określonego w pkt.2) - 5) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na  lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.),

c. dla kryterium określonego w pkt.6) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz  oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego  dziecka wspólnie z jego rodzicem,

d. dla kryterium określonego w pkt.7) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.).

2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, bądź w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica (art. 150 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.).
Zgodnie z Zarządzeniem nr 2942/2023 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 10 stycznia 2023r. dokumentami, jakie należy dołączyć do wniosku składanego u dyrektora przedszkola potwierdzającymi kryteria dodatkowe, o których mowa w § 3 ust. 4 niniejszego regulaminu są odpowiednio:


a. dla kryterium określonego w pkt. 1) – numer pesel dziecka wpisany do wniosku rekrutacyjnego;

b. dla kryterium określonego w pkt. 2) – oświadczenie rodzica o realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych lub przedstawienie do wglądu książeczki szczepień;

c. dla kryterium określonego w pkt. 3) – oświadczenie rodzica o rekrutacji kandydata jako jednego z rodzeństwa lub o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, szkole w zespole szkolno-przedszkolnym;

d. dla kryterium określonego w pkt. 4) – oświadczenie rodziców/rodzica o zatrudnieniu lub o odbywaniu studiów w systemie stacjonarnym;

e. dla kryterium określonego w pkt. 5) – oświadczenie;

f. dla kryterium określonego w pkt. 6) – zaświadczenie wydane przez żłobek, potwierdzające, że dziecko uczęszczało do żłobka.

4. Oświadczenia rodziców składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz. U. z 2020 poz. 910 ze zm.).

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w w/w oświadczeniach rodziców,
w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Prezydenta, o potwierdzenie tych okoliczności (art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.).

W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach zgodnie z art. 150 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.) Prezydent korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucja ta posiada takie informacje. Do wywiadu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r.  o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j.: Dz. U. z 2019r. poz. 2407). Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j.: Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.).
 

§ 5

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW W PRACACH KOMISJI REKRUTACYJNEJ

W pierwszym etapie rekrutacji Komisja weryfikuje złożone wnioski oraz deklaracje rodziców o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej - przeprowadzając wstępną kwalifikację.
Za wnioski i deklaracje dzieci zakwalifikowanych uważa się te, które obejmują dzieci zamieszkałe na terenie gminy Katowice oraz zostały złożone w wymaganym terminie.
Deklaracje o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej oraz nowe wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w siedzibie przedszkola (art. 158 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.).
W terminie do 7 dni od opublikowania listy dzieci zakwalifikowanych do danego przedszkola, rodzice dzieci, mają obowiązek potwierdzenia wyboru konkretnego przedszkola.
Komisja rozpatruje do przyjęcia tych kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani, potwierdzili wybór przedszkola w wymaganym terminie oraz złożyli wymagane z wnioskiem dokumenty (art. 158 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.).
Komisja rekrutacyjna przyjmuje tylu kandydatów iloma wolnymi miejscami dysponuje przedszkole, zachowując kolejność stosowania kryteriów określonych w § 3 niniejszego regulaminu i wagę ustalonych punktów za ich spełnianie.
Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostaną podana do publicznej wiadomości w siedzibie przedszkola (art. 158 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.).
Dzień podania do publicznej wiadomości list o których mowa w pkt. 8 określony jest w formie adnotacji umieszczonej na liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej (art. 158 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.).
 
                                                                                                                                      § 6

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Terminy postępowania rekrutacyjnego:
a. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - od 13.03.2023 r. od godziny 11:00 do  23.03.2023 r. do godziny 10:00;

b. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności potwierdzających dane zawarte we wniosku – od13.03.2023r. od godziny 08:00 do 23.03.2023r. do godziny 15:00;

c. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 31.04.2023r. o godzinie 13:00.

d. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia - od 11.04.2022r. od godziny 15:00 do 13.04.2022r. do godziny 15:00;

e. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 31.03.2023r.
o godzinie 13:00.

Terminy postępowania uzupełniającego:
a. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - od 17.04.2023r. od godziny 08:00 do 19.04.2023r. do godziny 10:00;

b. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności potwierdzających dane zawarte we wniosku – od 17.04.2023r. od godziny 08:00 do 19.04.2023r. do godziny 15:00;

c. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 24.04.2023r. o godzinie 13:00;

d. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia - od 24.04.2023r. od godziny 13:00 do 26.04.2023r. do godziny 15:00;

e. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 28.04.2023r.
o godzinie 13:00.

 

§ 7

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

W terminie do 7 dni od opublikowania listy dzieci zakwalifikowanych do danego przedszkola, rodzice dzieci, mają obowiązek potwierdzenia wyboru konkretnego przedszkola.

  Rodzice dzieci nieprzyjętych mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 3 dni  (art. 158 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.).
Uzasadnienie komisja sporządza w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6 art. 158 ustawy prawo oświatowe. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym (art. 158 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - (Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.).
Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia (art. 158 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - (Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.).
Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w art. 158 ust. 8 ustawy prawo oświatowe, w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego (art. 158 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - (Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.).
 

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola, o których mowa w § 5 ust.4 oraz w § 6 ust. 1 pkt. 4 i ust.2 pkt. 3 niniejszego regulaminu nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do przedszkola.
Pojęcie „miejsce zamieszkania” – zostało określone w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t. j.: Dz. U z 2019r poz. 1145) jako miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 k.c.). Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców bądź tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeśli rodzice mieszkają osobno, a prawa rodzicielskie przysługują obojgu rodzicom, miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. W przypadku gdy dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.
Pod pojęciem „wielodzietności rodziny” rozumie się rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – (t. j.: Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.)
Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
 

§ 9

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
Regulamin dostępny jest w:

a)      Kancelarii dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 71

oraz

b)      na stronie http://mp71katowice.edupage.org/

 

 

 

Katowice, dnia 14.02.2023r.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Pieczątka i podpis Dyrektora

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Miejskie Przedszkole nr 71
    ul. Michałowskiego 3
    40-748 Katowice
  • tel./fax 32 20 29 770

Galeria zdjęć

liczba odwiedzin: 641829